Olympiády

Olympiády v jazycích
pro studenty základních a středních škol

Scroll

Soutěže v cizích jazycích

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Průběh soutěže

 1. Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
 2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší. Žák může soutěžit v několika jazycích.
 3. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se všech postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz část A. Kategorie).
 4. Ruský jazyk má kategorii pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jedná se například o tyto případy:
  1. žák pobýval během 5. roč. ZŠ; 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
  2. žák navštěvuje bilingvní školu;
  3. žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku více předmětů v daném jazyce v celkové časové dotaci 6 a více hodin týdně (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce;
  4. žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilými mluvčími);
  5. rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s potomkem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

 1. Do soutěží v cizích jazycích (včetně kategorií pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku) se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Pro jazyk anglický:

 1. kategorie ZŠ I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole,
 2. kategorie VG I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole; kraj může podle místních podmínek rozhodnout o uspořádání společného okresního kola pro kategorie ZŠ I. A, VG I. B,
 3. kategorie ZŠ II. A – je určena žákům a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
 4. kategorie VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících a 9. ročníku ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
 5. kategorie G III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
 6. kategorie SOŠ III. C – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol; probíhá ve školním, okresním (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského) krajském, a ústředním kole.

Pro jazyk německý:

 1. kategorie ZŠ I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole,
 2. kategorie VG I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole; kraj může podle místních podmínek rozhodnout o uspořádání společného okresního kola pro kategorie ZŠI. A, VG I. B,
 3. kategorie ZŠ II. A – je určena žákům a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
 4. kategorie VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském a ústředním kole,
 5. kategorie SŠ III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

Pro jazyk francouzský:

 1. kategorie ZŠ/VG I – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky v průběhu všech 3 let (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
 2. kategorie ZŠ/VG II – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
 3. kategorie SŠ I – je určena žákům 1. – 3. roč. všech typů středních škol, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky včetně a délka týdenní výuky v průběhu všech 3 let (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
 4. kategorie SŠ II – je určena žákům 1. – 3. ročníků všech typů středních škol, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Pro jazyk ruský:

 1. kategorie ZŠ/VGje určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G; soutěž probíhá ve školním a krajském kole,
 2. kategorie SŠ I – určené žákům 1. a 2. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
 3. kategorie SŠ II – určené žákům 3. a 4. ročníků všech typů středních škol; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
 4. kategorie SŠ III – je určena žákům ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a) – e) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Ústní forma – trvání 10-15 minut:

 • monolog
 • interakce
 • reakce
 • volná disciplína
 • rozsah a obsahová správnost projevu
 • koheze a koherence
 • rozsah, vhodnost a správnost užití lexikálních prostředků
 • rozsah a správnost užití gramatických prostředků
 • výslovnost

U každé odborné komise je vždy zastoupen rodilý mluvčí.

ANGLIČTINA

 • Irena Hůlková (garant), PdF MU, Brno
 • Halka Čapková, FMV VŠE, Praha
 • Kevin Glanville, FMV VŠE, Praha
 • Lenka Holzbauerová, PdF UK, Praha
 • Pavla Nováková, FMV VŠE, Praha
 • Paul Venturo, FMV VŠE, Praha

NĚMČINA

 • Jaroslav Březina (garant), FMV VŠE, Praha
 • Tobias Cramer, FMV VŠE, Praha
 • Dana Drmlová, FMV VŠE, Praha
 • Antina Ittner, FMV VŠE, Praha
 • Lenka Kalousková, FMV VŠE, Praha
 • Iva Michňová, FMV VŠE, Praha

FRANCOUZŠTINA

 • Markéta Šafránková (garant), ZŠ Brána jazyků, Praha
 • Benoit Beuzon, ZŠ Brána jazyků, Praha
 • Madeleine Biegel, PedF Praha, Praha
 • Kateřina Dvořáková, FMV VŠE, Praha
 • Jana Forst, Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha
 • Dominika Kovářová, FMV VŠE, Praha
 • Přemysl Machatý, Gymnázium Pardubice
 • Gwendoline Manová, ZŠ Brána jazyků, Praha
 • Daniela Marešová, Gymnázium Budějovická, Praha
 • Michaela Minaříková, AG Štěpánská, Praha
 • Sylva Nováková, Gymnázium Plzeň
 • Mathias Pesses, Francouzský institut, Praha
 • Lenka Preňková, MŠ a ZŠ Hranice-Šromotovo, Hranice na Moravě
 • Arnaud Sassi, Francouzský institut, Praha
 • Andrea Šteflová, Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín
 • Solene Villeneuve, Nový PORG, PORG, Praha

RUŠTINA

 • Lenka Rozboudová (garant), PdF UK, Praha
 • Jakub Konečný, PdF UK, Praha
 • Janina Krejčí, PdF MU, Brno
 • Olena Poddenezhna, PdF MU, Brno
 • Tatiana Savchenko, FMV VŠE, Praha
 • Anastasija Sokolova, PdF MU, Brno

 

Přihláška - ústřední kolo

Přihláška slouží pro přihlášení žáka pouze do ústředního (finálního) celorepublikového kola jazykové olympiády, tedy nikoliv jako přihláška do školních/okresních/krajských kol. Realizaci zmíněných kol a přihlašování do nich mají ve své gesci jednotlivé kraje ČR, kontaktní údaje jsou uvedeny v propozicích.

Harmonogram

Školní kola
jednotlivé ZŠ a SŠ

únor 2023

Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka v jednotlivých školách.

Okresní kola
okresy

březen 2023

Krajská kola
kraje

březen-duben

Ústřední kolo
online - platforma MS Teams

duben-červen 2023

angličtina: 1.6.-2.6.2023 (online – platforma MS Teams)

němčina: 5.6.-6.6.2023 (online – platforma MS Teams)

francouzština: 29.5.2023 (online – platforma MS Teams)

ruština: 27.4.2023 (online – platforma MS Teams)

Do ústředních kol soutěží postupuje vítěz krajského kola soutěže v každé kategorii.

Propozice a ústřední kolo 2022/2023

Partneři

Nakladatelství Fraus
Francouzský institut v Praze
TotalEnergies
Veolia

Kontakt

e-mail: ocjz@vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: